آیا اداره مهاجرت آمریکا (USCIS)به سرمایه گذاران EB-5 خاصی اولویت می دهد؟

طبق مصوبه ی سال 2022 ، سرمایه‌ گذارانی که  قبل از اجرای قانون RIA و با مبلغ 500 هزار دلار حداقل سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در معرض افزایش مقدار سرمایه‌گذاری خود نخواهند بود.

با این ‌حال ویزاهایی که به نواحی روستایی (۲۰٪)، مناطق پیشرفته (۲٪) و مناطق  با نرخ بیکاری بالا (۱۰٪) اختصاص داده شده‌اند، تنها برای سرمایه ‌گذارانی که پس از مصوبه RIA  درخواست خود را ثبت کرده اند در دسترس خواهد بود.

اگرچه تنها کشورهای غیر پیشرفته همچون هند، چین و ویتنام از این ویزاهای اختصاصی بهره مند خواهند شد، طبق متن این قانون  به پرونده ی سرمایه گذاران با ملیت های دیگر نیز که در نواحی روستایی سرمایه گذاری کرده اند اولویت در پردازش قائل خواهد شد. این امر سبب گردیده است که اهتمام سرمایه گذاران به انجام سرمایه گذاری در نواحی روستایی بیشتر شود و از این رو، مراکز منطقه ای به منظور تأمین تقاضای سرمایه‌گذاران به بازنگری محل پروژه اقدام کرده اند.

با این حال، هیچ کس نمی‌داند که USCIS چگونه زبان قانونی کنگره در این قانون را تفسیر و اجرا خواهد کرد. باید توجه داشت که این اولویت در پردازش پرونده تنها شامل حال سرمایه گذارانی می شود که اکنون و پس از مصوبه RIA درخواست خود را ثبت کنند.   

قصد کنگره ایجاد مشاغل بیشتر در مناطق روستایی با میزان اشتغال اندک می باشد. 

با این حال، تا به امروز، کارگزاران تجربه ی اولویت در پردازش در مناطق روستایی را نداشته اند و علت اصلی آن این است که اداره مهاجرت آمریکا (USCIS) زیرساخت های کافی برای انجام این کار را ندارد.

زمانی که سازمان برنامه زیری سرمایه گذاران (IPO) منابع انسانی و برنامه ریزی مورد نیاز جهت اجرای اولویت در پردازش به متقاضیان مناطق روستایی را پیدا کرد، انتظار میرود که مفاهیم و جزئیات این قانون رعایت و اجرا گردد.

توجه:

محتوای وبسایت ما فقط برای اهداف آموزشی می باشد و نباید به منزله ی مشاوره ی حقوقی یا ایجاد رابطه ی وکیل – موکل قلمداد گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات پرونده ی خود، لطفا با یک وکیل مهاجرت که در زمینه ی ویزای EB-5 تخصص داشته باشد مشورت نمایید.

Reform and Integrity Act (RIA)