آیا اقامت آمریکا با خرید ملک امکان دارد؟

خرید ملک در آمریکا برای خارجیها امکان پذیر است. اما صرف خرید خانه بطور خودکار باعث نمیشود که شما اقامت آمریکا یا همان گرین کارت را بگیرید.

اداره مهاجرت آمریکا موسوم به USCIS راههای مختلفی برای اقامت دائم خارجیها در ایالات متحده معرفی کرده است. بعضی از این راهها عبارتند از گرفتن ویزای خانوادگی، ویزای کاری آمریکا و همچنین سرمایه گذاری.

اما گرفتن گرین کارت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا از طریق ویزای EB-5 امکان پذیر است. بنابراین اگر خرید ملک بخشی از سرمایه گذاری شما در آمریکا باشد، میتوان با رعایت تمام شرایط و ضوابط ویزای EB5، اقامت و گرین کارت آمریکا را گرفت.