تاریخ‌های سازمان مهاجرت برای تنظیم وضعیت ویزا برای ماه مه ۲۰۲۴سازمان مهاجرت آمریکا تعیین نموده است که برای
ماه مه
۲۰۲۴، متقاضیان تمامی ویزاهای خانوادگی، باید از جدول تاریخ‌های تشکیل
پرونده استفاده کنند و همه ی گروه ویزاهای مبتنی بر اشتغال باید از جدول تاریخ‌های
اقدام نهایی استفاده کنند
.


منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized