معافیت ها در تکمیل ظرفیت برای ویزای H-1B: بررسی شرایط مورد نیاز جهت ثبت درخواست

قرعه‌کشی برای ویزای H-1B در این هفته به پایان رسید. اکنون زمان بررسی درخواست های معاف از ظرفیت برای این ویزا می باشد. درخواست شما در صورتی شامل این معافیت می شود که:

بر اساس قوانین آموزش عالی، متقاضی یک مؤسسه آموزش عالی باشد.

بر اساس قوانین مهاجرت، متقاضی یک نهاد غیرانتفاعی مرتبط یا وابسته به یک مؤسسه آموزش عالی باشد.

بر اساس قوانین مهاجرت، متقاضی یک سازمان پژوهش غیرانتفاعی یا یک سازمان پژوهش دولتی باشد

فرد ذینفع، در حالی که تحت ویزای H-1B  قرار دارد، درخواست اصلاح یا تمدید اقامت داشته باشد.

فرد ذینفع، یک پزشک با ویزای غیرمهاجرتی  J-1 باشد که تفویضیه دریافت کرده باشد.

فرد ذینفع، در تکمیل ظرفیت محاسبه شده باشد و برای قسمت باقی‌مانده از محدودیت شش ساله درخواست بدهد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized