ویزای تجاری/گردشگری

انجام فعالیت کاریB1, گردشگری B2

ویزای فعالیت کاری و گردشگری ویژه اتباع خارجی است که مایل به ورود به ایالات متحده برای انجام کار (B-1) و یا تفریح (B-2) میباشند.

ویزا B-1 فقط برای موارد کاری است که در آن فرد با هدف انجام یک کار یا فعالیت با ماهیت قانونی مانند: شرکت در کنفرانس، انحصار وراثت و یا مشاوره با سایر همکاران یا شرکای کاری خود وارد ایالات متحده می شود.

ویزای B-2 مختص اهداف گردشگری و استفاده از تعطیلات است. ویزای B-2 ممکن است به افراد نیازمند به درمان پزشکی، در مواردی که درمان مورد نظر قابل دستیابی در کشور ایشان نباشد هم تعلق بگیرد. این نوع ویزا به فرد اجازه می دهد تا برای مدت کوتاهی در ایالات متحده حضور داشته باشد.

همچنین ترکیبی از ویزای B-1 و B-2 وجود دارد که به فرد اجازه می دهد در مدت زمان حضور خود در ایالات متحده آمریکا به هر دونوع فعالیت کاری و تفریحی بپردازد.

در هر دو نوع، متقاضی باید بتواند بازگشت قطعی به کشور خود را بعد از این مدت محدود ثابت کند. بنابراین، نکته کلیدی اثبات ضرورت و لزوم بازگشت متقاضی به کشور خود است که مسئولیت اثبات این ادعا بعهده متقاضی می باشد.