دسته‌ها
آخرین تاییدیه های L-1 آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-129 برای کارمند غیر مهاجر (ویزای L-1A)

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های EB-5 آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-526 برای کارآفرین خارجی / مهاجر (ویزای EB-5)

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های EB-5 آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-526 برای کارآفرین خارجی / مهاجر (ویزای EB-5)

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزاهای خانوادگی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-130 ویزای خانواده

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزاهای نامزدی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-129F ویزای نامزدی

دسته‌ها
آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-140 برای کارمند مهاجر ویزای EB-1C

دسته‌ها
آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-129 برای کارمند غیر مهاجر (ویزای H-1B)

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های تغییر وضعیت آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-485 برای ثبت اقامت دائم یا تغییر وضعیت

دسته‌ها
کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-140 برای کارمند مهاجر ویزای EB-1C

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزاهای نامزدی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-129F ویزای نامزدی

فرم مشاوره مهاجرت

لطفا از طریق فرم زیر وضعیت یا خواسته خود را با ما در میان بگذارید.
whatsapp