هزینه حمل و نقل در امریکا

الف. هزینه مترو

*ایالت نیوجرسی*

 • ترنتون: یک طرفه-محلی 1.25 دلار/ میانگین ماهانه 50 دلار
 • نیوآرک: یک طرفه-محلی 1.80 دلار/ میانگین ماهانه 70 دلار
 • جرسی: یک طرفه- محلی 2.75 دلار/ میانگین ماهانه 90 دلار

*ایالت کالیفرنیا*

 • لس آنجلس:یک طرفه-محلی 1.75 دلار/میانگین ماهانه 100 دلار
 • سان فرانسیسکو:یکطرفه-محلی 3دلار/میانگین ماهانه81 دلار
 • سن دیگو: یکطرفه-محلی 2.50 دلار / میانگین ماهانه 72 دلار

*ایالت نیویورک*

 • نیویورک: یک طرفه-محلی 2.75 دلار / میانگین ماهانه 127 دلار
 • آلبانی: یک طرفه-محلی 1.50 دلار/میانگین ماهانه 57.50 دلار
 • راچستر:یک طرفه-محلی 1.00 دلار / میانگین ماهانه 56 دلار

ب. هزینه تاکسی

*ایالت کالیفرنیا*

 • لس آنجلس: هزینه ی اولیه بدون کرایه مسیر85 دلار
 • سان فرانسیسکو: هزینه ی اولیه بدون کرایه مسیر3.50 دلار
 • سن دیگو: هزینه ی اولیه بدون کرایه مسیر 2.80 دلار

*ایالت نیویورک*

 • نیویورک: هزینه ی اولیه بدون کرایه مسیر3.00 دلار
 • آلبانی: هزینه ی اولیه بدون کرایه مسیر 3.50 دلار
 • راچستر: هزینه ی اولیه بدون کرایه مسیر 3.00دلار

*ایالت نیوجرسی*

 • ترنتون: هزینه ی اولیه بدون کرایه مسیر 4.00 دلار
 • شهر جرسی: هزینه ی اولیه بدون کرایه مسیر3.75 دلار
 • نیوآرک: هزینه ی اولیه بدون کرایه مسیر 6.00 دلار

ج. هزینه سوخت

*ایالت نیوجرسی*

 • ترنتون: هر لیتر بنزین 0.68 دلار
 • شهر جرسی: هر لیتر بنزین 0.71 دلار
 • نیوآرک: هر لیتر بنزین 0.70 دلار

*ایالت نیویورک*

 • نیوآرک: هر لیتر بنزین 0.77  دلار
 • آلبانی: هر لیتر بنزین 0.71  دلار
 • راچستر: هر لیتر بنزین 0.70  دلار

*ایالت کالیفرنیا*

 • لس آنجلس: هر لیتر بنزین 1.01 دلار
 • سن فرانسیسکو:  هر لیتر بنزین 1.00 دلار
 • سن دیگو: هر لیتر بنزین 0.99 دلار