هزینه ورزش و تفریح

*ویرجینیابیچ، ایالت ویرجینیا

 • باشگاه بدنسازی، هزینه ی ماهیانه برای 1 نفر 30.00$
 • اجاره زمین تنیس (برای 1 ساعت در آخر هفته) 30.00$
 • بلیط سینما برای 1 نفر، 11.00$

*سن دیگو، ایالت کالیفرنیا

 • باشگاه بدنسازی، هزینه  ی ماهیانه برای 1 نفر 41.11$
 • اجاره زمین تنیس (برای 1 ساعت در آخر هفته) 17.42$
 • بلیط سینما برای 1 نفر، 14.00$

*نیویورک، ایالت نیویورک

 • باشگاه بدنسازی، هزینه  ی ماهیانه برای 1 نفر 74.66$
 • اجاره زمین تنیس (برای 1 ساعت در آخر هفته) 31.95$
 • بلیط سینما برای 1 نفر، 17.00$

*جرسی، ایالت نیوجرسی

 • باشگاه بدنسازی، هزینه  ی ماهیانه برای 1 نفر 75.78$
 • اجاره زمین تنیس (برای 1 ساعت در آخر هفته) 50.00$
 • بلیط سینما برای 1 نفر، 15.50$